Обществени поръчки

Много често напоследък излизат скандали за обществени поръчки.
Толкова ли не може да се въведат прости и ясни правила за тях.
Например:
Доставка на техника и стандартно обурудване не трябва да надвишава цената в магазин ( +30% ако се предложи 24 часова поддръжка)
Доставка на софтуер не трябва да надвишава цената на същия в магазин за краен потребител.
Доставка на мебели строителни материали и други широко розпространени артикули,не трябва да надвишава цената за краен потребител.
Услуги не трябва да се извършват над средната цена за краен потребител.
Да се въведе списък на магазини и фирми,които са широко известни и от където да се вземат цени на конкретни артикули и услуги.
Ако в резултат на търг за обществена поръчка,не се преложи оферта под необходимата цена,необходимите артикули да се закупуват ат магазин от горния списък.

При нарушаване на горните условия,подписалите и одобрилите поръчката,незабавно се освобождават от заеманите от тях длъжности,разликата спрямо максималната офертна цена следва да се върне на държавата от собствение им джобове или имущество.

Фирмите допуснали нарушението също се смятат за отговорни за нарушението и следва да възстановят надвзетата част от сумата на държавата. Същите губят правото да учавстват в търгове за обществени поръчки за срок от пет години.

Нека при тези правила се опита някой да направи обществена поръчка за маси за 1600 лева бройката.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>